codziennik
turniejPolityka prywatności

 1. [Administrator]
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Skorupa Piotr, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Skorupa Piotr Firma Pisk: Nazwa Skrócona: Firma Pisk, ul. Władysława Łokietka 2/51, 44-194 Knurów, NIP działalności: 9690431715
 2. [Cel i podstawa prawna przetwarzania]
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji drogą e-mailową na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 3. [Inni odbiorcy danych]
  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi elektroniczne (utrzymanie strony www, utrzymanie serwera poczty elektronicznej).
 4. [Przekazanie danych do państw trzecich]
  Państwa dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. [Okres przechowywania danych]
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. [Uprawnienia]
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:

  1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu wystarczy kliknąć odpowiedni link znajdujący się w przesyłanej przez nas korespondencji lub wysłać wiadomość na adres biuro@agencja-pisk.pl.pl
  2. żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  3. żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  4. żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  7. przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób zautomatyzowany.
 7. [Organ nadzorczy]
  Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:
  przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. [Odmowa podania danych]
  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu z Administratorem tym kanałem komunikacji.
 9. [Automatyczne podejmowanie decyzji]
  Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Share Button